כללי הכתיב המלא התקניים החדשים (סיוון תשע"ז, יוני 2017)

האקדמיה ללשון העברית אישרה נוסח חדש של כללי הכתיב המלא התקני: 

http://hebrew-academy.org.il/topic/hahlatot/missingvocalizationspelling/...