EBSCHOhost eBooks

המאגר כולל ספרים בתחום מדעי החברה, הרפואה ותחומים נוספים.
 
כל גישה לטקסט המלא דורשת הזדהות.
נא להקיש בשורת: 

Username  - מספר תעודת זהות 9 ספרות

Password  -  סטודנט - סיסמא כמו במערכת Moodle
                   סגל אקדמי -  סיסמא כמו בדואר Exchange
                   סגל מנהלי  - ליצור סיסמא חדשה ע"י לחיצה על "שכחתי סיסמא" 

 

 

 
 

 

 להלן אפשרויות גישה:
א. מתוך המאגר EBSCOhost
    - יש להזדהות במסך Single Sign On
    - במסך המתקבל יש לבחור מתוך הרשימה ב- eBook Collection - EBSCOhost.
    - יש להקליד את  שם הספר לקבלת הטקסט המלא.
 
ב. מתוך מערכת TDNet יש להזדהות במסך Single Sign On
 
 ג.  מתוך הקטלוג - לפי שם הספר.     
 
לחיפוש באמצעות הקטלוג, יש צורך בהזדהות כפולה.
 
 

 
לקבלת טקסט מלא יש להזדהות שוב במערכת Single Sign On.
 
 
שימו לב: כל גישה לטקסט המלא דורשת הזדהות.