הנחיות להפקדת עבודת גמר

      שימו לב!
      אם עבודתכם כתובה בשפה האנגלית, אנא היעזרו במצגות, המתאימות לתוארכם, בשפה האנגלית.
  1. הנחיות ביה"ס ללימודים מתקדמים כפי שהם מתפרסמים מידי שנה בחוברת "פרטי מידע":
  1. מצגות בהם הסבר והדגמה של ההנחיות:
       3. עבודה המורכבת ממאמרים או עבודה בה מובאים המאמרים כנספחים צריכה להיות ערוכה לפי כל הכללים, כמו    
           שהם מוסברים ומודגמים במצגות שבסעיף 2.בנוסף, יש לשלב את המאמרים באחת מהצורות המוסברות
           והמודגמות בקובץ ההנחיות לעבודת מאמרים.