Movie Discovery

Note

Movie Discovery היא פלטפורמה שנוצרה על ידי אנשים שעוסקים בסרטים ונבנה עבור מוסדות אקדמיה ומחקר.
מטרת הפלטפורמה היא לאפשר שימוש בסרטים לצורך העשרת הלימודים באמצעות הפניות לסרטים, הקרנת סצנות ועריכת דיון בעקבותיהן ועוד. 
מאחורי סרטים רבים עומדת עבודת תחקיר מאומצת וארוכה וחלקם מהווים מסמך בפני עצמו, גם אם כללי הציטוט האקדמי אינם חלים עליו.
בנוסף, החוויה הרגשית שנוצרת בעקבות סרט יכולה לסייע לקיים דיון פורה. עדויות של אנשים העוברים דבר שנמצא בחומר הקורס, מעצימה ומקדמת את הבנת החומר הנלמד.
ניתן להקרין את הסרטים במהלך הרצאה או שיעור וכן להטמיע אותם או את חלקם במערכות לימוד מתוקשב.

ישנה אפשרות לרכוש סרטים מספק הסרטים Go2Films , המשווק ומפיץ סרטים ישראליים ויהודיים. הסרטים שמערך הספריות והמידע ירכוש יעלו באמצעות מאגר הסרטים Movie Discovery, כך שהסרט יהיה זמין מייד לאחר הרכישה במאגר זה.

מידע נוסף על ספק הסרטים Go2Films:

Go2Films  מתמקדת בסרטים נבחרים בלבד, בעלי ערך מוסף, העוסקים בנושאים אנושיים, חברתיים ורב תרבותיים המוארים דרך החברה הישראלית על גווניה השונים, במטרה להראות לעולם את העושר התרבותי והחברתי של ישראל, על כל המורכבויות והאתגרים.

הרכישה היא פר סרט, ועל כן במידה ואתם מעוניינים לרכוש סרט, יש לפנות ללריסה וויחנסקי, מנהלת מחלקת רכש ספרים ומדיה.

לעיון ברשימת הסרטים הניתנים לרכישה:

קטלוג הסרטים - בר אילן

או באתר

Type
Full - Text
CD
No

Last Updated Date : 16/03/2023