Open Access

פרסום מחקרים בגישה פתוחה - Open Access 

פרסום במתכונת של גישה פתוחה (Open Access) פירושו מתן גישה חופשית למקורות אקדמיים (מאמרים, ספרים, עבודות מ"א ודוקטור, דוחות וכו') לכל אדם המחובר למרשתת, בלי שום הגבלה טכנית, כספית או משפטית, חוץ משמירה על זכויות היוצרים של מחבר הפרסום. התפיסה של הגישה הפתוחה מאפשרת להפיץ את המקורות האקדמיים בכל מדיה דיגיטלית, או להעתיקם ממנה בחופשיות, תוך הקפדה על ייחוסם למחברים ועל שמירת זכויות היוצרים שלהם.

 

מה ממריץ את עיסוק בגישה הפתוחה – Open Access?

 • הדיגיטציה המואצת של המקורות האקדמיים.
 • העלויות הגבוהות במיוחד שהמו"לים גובים מהמוסדות המנויים על כתבי העת.
 • החשיבות הגלומה במתן גישה חופשית לתוצרי מחקר אקדמי שנעשה במימון ציבורי.

 

מדוע הגישה הפתוחה למקורות אקדמיים חשובה?

 • הגישה הפתוחה מאפשרת נגישות בלי הגבלה לפרסומים מחקריים לכל אדם ובכל מקום, גם במדינות מתפתחות.
 • הגישה הפתוחה למקורות בתחומי הבריאות, הרווחה, התעשייה, הכלכלה או הביטחון יכולה להשפיע על קביעת מדיניות בתחומים אלה.
 • הגישה הפתוחה לפרסומים מגדילה את החשיפה אליהם ואת כמות הציטוטים שלהם במחקרים ובפרסומים אחרים
 • הגישה הפתוחה למקורות מגדילה את הסיכויים לשיתופי פעולה בין החוקרים, וכן בין החוקרים לגופים אחרים.
 • מדיניות הגישה הפתוחה נענית לדרישתם של גופים ציבוריים ושל קרנות מחקר, המתנים את תמיכתם במחקרים באמצעות מענקים (Grants) בחשיפתם המלאה של הפרסומים.

 

שני מודלים עיקריים בפרסום בגישה פתוחה – מסלול 'זהב' ומסלול 'ירוק'

 • מסלול 'זהב' (Gold Access)
 • פרסום המחקר בכתבי עת הנגישים ופתוחים לכל הציבור בכל מקום.
 • החוקר או המוסד האקדמי שהחוקר משתייך אליו – הם שנדרשים לשלם בעבור כל פרסום בכתב העת (APC – Article Processing Cost).
 • המחיר לפרסום הוא בין מאות דולרים לאלפי דולרים.
 • אפשר לבחור במסלול ההיברידי (Hybrid Accessׁׂׂ), המשלב בין שתי האפשרות: האחת, המוסד ישלם מנוי לכתב העת כולו, והאחרת - החוקר ישלם מתקציבי המחקר שלו בעבור פרסום מאמר בודד, אם אין למוסד שהוא משתייך אליו מנוי לכתב העת.

 

 • מסלול 'ירוק' (Green Access)
 • הפקדה של פרסומים מחקריים במאגר מידע מקומי - באתר האישי של החוקר או במאגר מוסדי (Institutional Repositories). במאגר המוסדי שמקים המוסד האקדמי מפקידים החוקרים המשתייכים אליו את מחקריהם ואת פרסומיהם, ואלה פתוחים לכול.
 • לא נדרש מהחוקרים תשלום בעבור הפקדת מחקריהם ופרסומיהם במאגר המוסדי.
 • שתי התניות אפשריות בפרסום במסלול ה-'ירוק': האחת, תקופת המתנה (Embargo Period) עד למתן הגישה החופשית לפרסום, והאחרת - פרסום המחקר מיד, אך רק בגרסה מוקדמת שלו (Pre Print)

 

לתשומת לבכם:

מאגרים מקוונים רבים, ובהם Web of Science, Scopus, PubMed, APA-PsycNET ועוד ממפתחים גם מאמרים מתוך כתבי עת שפיטים, הנוקטים מדיניות של גישה חופשית, בתנאי שאלה עומדים בקריטריונים הנדרשים בבקרת האיכות המדעית ובביקורת העמיתים בתחום.

מאמרים אלה מסומנים במסכי התוצאות של החיפושים באמצעות הסמליל (הלוגו) שלפניכם:

הסיכונים הכרוכים ביישום מודל הגישה הפתוחה:

 • הפרסום בגישה הפתוחה מגדיל את הסיכונים לפגיעה בזכויות היוצרים של המחברים.
 • עלויות המימון הגבוהות של הפרסום בגישה הפתוחה עלולות לגרוע מההשקעה של החוקרים במחקרים עצמם, ולפגוע באיכות המחקר.
 • מהפרסום בגישה החופשית ייהנו חוקרים עתירי ממון, בעיקר בתחומי מדעי החיים והמדעים המדויקים, וייפגעו חוקרים שתקציביהם פחותים, בדרך כלל בתחומי מדעי היהדות, מדעי הרוח ומדעי החברה.
 • הפרסום בגישה פתוחה מקשה על האבחנה בין כתבי עת שפיטים ובין כתבי עת שאינם עומדים בקריטריונים הנדרשים.
 • בפרסום בגישה פתוחה עלול להוביל להיעדר בקרת איכות תקינה וביקורת עמיתים ראויה של המחקרים, ואפילו לעודד חוקרים תאבי פרסום לפרסם את מחקריהם בכתבי עת 'טורפים' (Predatory Journals) של מו"לים תאבי ממון.

 

מהו כתב עת 'טורף' (Predatory Journal)?

כתב עת 'טורף' הוא כתב עת הפועל במתכונת של גישה חופשית, ולפיה מחברי המאמרים הם  שמשלמים בעבור הפרסום בו, אך עורכיו אינם מבצעים בקרת איכות ראויה או ביקורת עמיתים תקינה של הפרסומים.

 • אפשר לזהות כתב עת 'טורף' לפי אחד, שניים או יותר מהמאפיינים האלה:
 • כתב עת שעורכיו אינם מוכרים כלל בתחום מחקרם, או כתב עת הרושם כחברי מערכת חוקרים מוכרים בתחום בלי ידיעתם ובלא רשותם.
 • כתב עת שפרטי התקשרות בו חסרים או לא מדויקים.
 • כתב עת שאין לו הערכה ביבליומטרית של מדד ה-Impact Factor, או כתב עת  שה-Impact Factor המוצג בו מזויף.
 • כתב עת שרמת הפרסומים האחרונים בו נמוכה מבחינה מדעית ומחקרית.
 • כתב עת הנסמך על שמות של אגודות מקצועיות שאינן מוכרות או אינן חשובות דיין.
 • כתב עת שאינו מופיע בְּ-DOAJ (Directory of Open Access Journals).